Verder Leven

Wat kun je na een transplantatie verwachten van het leven?

Na de transplantatie kun je een aanzienlijke verbetering van je levenskwaliteit en overlevingskansen verwachten. Een bijna normaal sociaal leven, mogelijkheid tot veel zwaardere fysieke activiteit en eventuele hervatting van de vroegere job vallen weer onder de toekomstmogelijkheden.
Voor mensen die voor hun transplantatie zeer ziek waren, zullen ook veranderingen merkbaar zijn in hun gezin en vriendenkring.

Kan een getransplanteerde een normaal leven leiden?

Na een orgaantransplantatie kan de patiënt meestal reeds na enkele weken het ziekenhuis verlaten en na enkele maanden opnieuw een normaal leven leiden. Beroepsactiviteiten kunnen hervat worden als ook de artsen het er mee eens zijn en als men voldoende hersteld is. Ook sociale contacten kunnen weer gewoon plaatsvinden.

Komt de getransplanteerde te weten van wie het donororgaan is geweest?

De getransplanteerde weet niet van wie het donororgaan komt. Dit is bij wet bepaald. Aan nabestaanden wordt evenmin verteld wie het donororgaan heeft ontvangen. Wel wordt hen meegedeeld, als zij erom vragen, hoe de transplantatie is verlopen en hoe het met de patiënt gaat. Het contact verloopt via de transplantatiecoördinator. Een eventuele anonieme dankbrief van de getransplanteerde aan de nabestaanden van de donor verloopt volgens dezelfde procedure.

Wordt het karakter van de ontvanger na transplantatie beïnvloed door de donor?

Het karakter wordt niet beïnvloed, maar de visie, de beleving van de realiteit en van het ziek-zijn kan wel veranderen.

Kan een getransplanteerde verzekeringen afsluiten?

Uit ervaring blijkt dat het heel moeilijk is om na een transplantatie verzekeringen af te sluiten.

Moet een getransplanteerde levenslang worden gecontroleerd?

Frequente controles zijn levenslang nodig.  De medicatie en eventuele complicaties worden opgevolgd, de therapietrouw en de evolutie van het orgaan.  

Kunnen getransplanteerden op reis gaan?

Wanneer de medische situatie stabiel is en de arts het er mee eens is, kan de getransplanteerde gerust opnieuw op vakantie. De eerste keer is het raadzaam om niet te ver van huis te gaan. Ook moet men de nodige voorzorgsmaatregelen nemen in verband met medicatie, hygiëne, voeding enzovoort. Daarom zijn avontuurlijke reizen in landen met beperkte hygiëne niet aan te bevelen.


Kan een getransplanteerde vrouw nog kinderen krijgen?

Vermits zwangerschap en bevalling ingrijpende gebeurtenissen zijn, is het verstandig de specialist te raadplegen alvorens aan gezinsuitbreiding te denken. Bij alle transplantatievormen zijn zwangerschappen bekend. Het is dus wel mogelijk.

Waarom is contact met andere getransplanteerden van belang?

Na een transplantatie blijft de getransplanteerde met veel vragen achter over de vooruitgang van het herstel en over het leven na de transplantatie. De patiënten krijgen wel voldoende informatie, maar contact met een reeds vroeger getransplanteerde kan veel ongerustheid en zorgen wegnemen. Een begrijpende hand van een lotgenoot kan soms evenveel wonderen doen als de geruststellende woorden van een arts. Hetzelfde geldt voor personen die nog moeten getransplanteerd worden en wachten op een orgaan.